فلش مموری ای دیتا ADATA Usb Model : UV240
فلش مموری ای دیتا ADATA Usb Model : UV230
فلش مموری ای دیتا ADATA Usb Model : UV128
فلش مموری ای دیتا ADATA Usb Model : UV150