فلش مموری کینگ استار Kingstar Usb Model : ks210-sky
فلش مموری کینگ استار Kingstar Usb Model : ks221-force
فلش مموری کینگ استار Kingstar Usb Model : ks2015-nino
فلش مموری کینگ استار Kingstar Usb Model : S30 - USB 3.0
فلش مموری کینگ استار Kingstar Usb Model : u301-aroma